Algemene verkoop, betaling en leveringsvoorwaarden

Artikel 1 (offertes)

1.1 Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft de verkoper het recht het aanbod twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

1.2 Wijziging van de overeenkomst is slechts geldig indien deze uitdrukkelijk, schriftelijk aan leverancier is medegedeeld en door deze laatste uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

 Artikel 2 (leveringen)

 1.1. Levering is 6 werkdagen nadat bestand duidelijk en correct is aangeleverd. Indien het bestand onduidelijk is qua aanleveren is het uw risico qua levertijd. Alle rechten hierover zijn aan Reclameklik.

t2.1 De overeengekomen levertijd vangt eerst aan of wordt geacht te zijn aangevangen na ontvangst door de verkoper van de benodigde gegevens en eventueel overeengekomen aanbetaling of zekerheden.

2.2 Opgegeven levertijden zullen door de koper nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld

2.3 De koper is verplicht leveringen te accepteren welke maximaal 30 dagen na de in de definitieveorderbevestiging genoemde uiterste leveringsdatum worden geleverd.

2.4 De koper heeft het recht de overeenkomst welke 30 dagen na de definitieve orderbevestiging genoemde uiterste leveringstermijn nog niet is uitgevoerd te ontbinden, tenzij de verkoper aantoont

dat ten tijde van de ontvangst van de schriftelijke ontbinding de bestelling geheel was gefabriceerd.

2.5 De verkoper is te allen tijde bevoegd om, alvorens te leveren of de levering voort te zetten, van de koper te verlangen dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de

verkoper. Voldoet de koper niet aan deze verplichting dan zal de verkoper gerechtigd zijn de

overeenkomst te ontbinden danwel verdere leveringen op te schorten totdat de koper aan zijn

verplichting heeft voldaan.

2.6 Verkoper behoudt zich het recht voor ingeval van aanmaakorders 10% meer of minder te leveren

in welk geval de koper niet bevoegd zal zijn de levering te weigeren danwel de overeenkomst te

ontbinden. Indien meer wordt geleverd dan is overeengekomen komt het meer geleverde voor

rekening van de koper. Het minimum orderbedrag bedraagt euro 50 excl. b.t.w.

2.7 Op al uw bestellingen zijn onze upload/aanleverspecificaties van toepassing die U op deze site aantreft bij uploaden.

2.8 Standaardmaten/shopartikelen vanaf euro 200,– excl. b.t.w. leveren wij vrachtvrij, Bij afwijkende maat/offertes berekenen wij altijd verzending/handling/verpakking op rekening.

Artikel 3 (prijswijzigingen)

De verkoper is bevoegd de prijzen van de reeds gesloten overeenkomsten te wijzigen als gevolg van:

  1. onvoorziene overheidsmaatregelen, ook in het land van herkomst van de te leveren goederen, waardoor (bestaande) belastingen en/of heffingen op de goederen worden gelegd danwel worden verhoogd;
  2. wijzigingen in de vastgestelde koersen van buitenlandse valuta;
  3. wijziging in de inkoopprijzen van de verkoper, lonen, sociale verzekeringspremies, heffingen van rechten, vrachten en assurantiepremies.

Artikel 4 (ontbinding)

4.1 In het geval bedoeld in artikel 3 heeft de verkoper niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

4.2 Indien de koper één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surcéance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie, zaken en/of zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag worden genomen, heeft de verkoper het recht de overeenkomst terstond te ontbinden, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, en verdere leveringen op te schorten.

Artikel 5 (prijzen)

5.1 Tenzij anders overeengekomen zijn de opgegeven prijzen exclusief administratiekosten en de kosten van vervoer van de gekochte goederen, welke kosten afzonderlijk in rekening gebracht kunnen worden. 

5.2 De aangegeven en overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW.

Artikel 6 (betalingen)

6.1 Betalingen vinden plaats in de overeengekomen valuta bij order en zonder aftrek en/of enige verrekening.

6.2 Zodra de koper weet of redelijkerwijs behoort te weten dat hij zijn verplichtingen niet, geheel danwel gedeeltelijk, niet tijdig of niet deugdelijk zal kunnen nakomen, geeft hij hiervan onmiddellijk schriftelijk bericht aan de verkoper onder vermelding van de omstandigheden die de aanleiding van de niet nakoming vormen.

6.3 Indien betaling niet is geschied binnen de overeengekomen betalingstermijn of binnen 15 dagen na aflevering is de koper zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst in verzuim.

6.4 In het geval van de koper de facturen niet tijdig voldoet, is de koper met ingang van de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand verschuldigd over het te vorderen factuurbedrag. Daarenboven komen de kosten welke de verkoper maakt indien de vordering uithanden wordt gegeven, geheel ten laste van de koper en bedragen minimaal 10% van de openstaande factuur.

6.5 In geval van lid 4 is de verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden, verdere leveringen te staken of op te schorten.

6.6 Iedere betaling door de koper strekt in de eerste plaats ter voldoening van de kosten, de rente en daarna van de opeisbare facturen, welke het langst openstaan al vermeld de koper dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.

6.7 indien de koper in gebreke blijft met betalen, is direct de gehele vordering opeisbaar.

Artikel 7 (eigendomsvoorbehoud)

Zolang de koper nog niet geheel aan zijn overeengekomen tegenprestatie heeft voldaan, waaronder begrepen de prestatie verschuldigd wegens het tekort schieten in de nakoming door de koper, blijven de door de verkoper geleverde goederen de eigendom van de verkoper. De koper is jegens de verkoper aansprakelijk voor alle schade welke ontstaat aan de geleverde goederen voordat de eigendom is overgedragen.

Artikel 8 (deelleveringen)

8.1 Wanneer de levering in gedeelten zal geschieden, wordt iedere deellevering als een aparte overeenkomst beschouwd met alle rechtsgevolgen van dien.

8.2 Betaling van iedere deellevering vindt derhalve plaats bij order indien het een internetbestelling betreft, anders binnen 15 dagen na aflevering.

8.3 In geval van deelleveringen is de koper verplicht iedere deellevering afzonderlijk en terstond te aanvaarden.

8.4 Bij niet nakoming door de koper van zijn verplichtingen bij een deellevering, betaling daaronder begrepen, heeft de verkoper het recht verdere leveringen op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden danwel schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 ( reclame)

9.1 Indien de geleverde goederen niet beantwoorden aan de eisen van de overeenkomst, heeft de koper het recht alsnog deugdelijke nakoming van de overeenkomst door de verkoper te vorderen hierna te noemen reclame. Als de aanleverinstructies niet door de koper zijn opgevolgd is dat nooit een reden om de geprinte producten af te keuren. Wij controleren uw bestanden alleen op resolutie en geven een seintje als de resolutie niet klopt. Wij controleren uw bestanden niet qua opmaak en/of inhoudelijk. Zie ook onze uploadinstructies die wij altijd voor uw opdracht aan u verspreiden.Met betaling van onze factuur geeft u accoord voor deze leveringsvoorwaarden en onze uploudinstructies ongeacht welke communicatie dan ook.

9.2 Indien de koper niet binnen 8 dagen na de ontvangst van een levering schriftelijk gereclameerd heeft, wordt de levering geacht voor akkoord te zijn aanvaard in welk geval de verkoper geen aanspraak kan maken op enig recht op grond van dit artikel.

9.3 Geringe afwijkingen in formaat, kleur, kwaliteit, statinage, symmetrie, hardheid en kleefrand geven geen reden tot afkeuring van de order en evenmin tot reclame.

9.4 Bij de beoordeling van een levering moet voor de vraag of gereclameerd kan worden, worden uitgegaan van de gemiddelde kwaliteit van de levering. De koper kan de levering niet afkeuren of reclameren indien slechts een klein gedeelte van de levering van het verwachte kwaliteitsniveau afwijkt.

9.5 het recht van reclame geldt niet voor geleverde goederen welke speciaal voor u op maat/print e.d. geproduceerd zijn, geheel danwel gedeeltelijk in gebruik zijn genomen, bewerkt of verwerkt zijn, danwel aan derden zijn doorgeleverd.

9.6 Het recht van reclame geeft geen recht op weigering van het gedeelte van de levering dat geen manco’s vertoont en geeft de koper niet de bevoegdheid de betalingsverplichting op te schorten.

9.7 Gereclameerde goederen worden slechts teruggenomen indien deze in goede staat verkeren en verpakt zijn in de originele verpakking.

9.8 Het recht van reclame geeft de koper geen recht tot opschorten van de betalingsverplichting.

Artikel 10 (garantie)

10.1 Bij de verkoop garandeert de verkoper deugdelijkheid en goede kwaliteit van de geleverde goederen

10.2 De waarborg genoemd in voorgaand lid geldt slechts indien de koper bewijst dat de ondeugdelijkheid is ontstaan en het gevolg is van ondeugdelijkheid of onveiligheid van materiaal, fabricage of uitvoering en geldt niet indien de ondeugdelijkheid het gevolg is van natuurlijke slijtage en/of ondeskundig gebruik.

10.3 Op grond van dit artikel is de verkoper gehouden tot vervanging van de geleverde goederen.

Artikel 11 (risico overgang en transport)

11.1 De goederen zijn voor risico van de koper vanaf het moment dat zij het magazijn of de fabriek van de verkoper verlaten.

11.2 De verkoper is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van het transport van verkochte of te vervangen goederen.

11.3 Gedurende het transport in welk verband dan ook zijn de goederen niet verzekerd tegen schade.

11.4 Op verzoek en voor rekening van de koper kan een transportverzekering worden gesloten.

11.5 Als de koper tekent voor ontvangst van de goederen kan er later geen aanspraak gemaakt worden op beschadigde goederen door transport.

Artikel 12 (aansprakelijk)

12.1 De verkoper is niet gehouden tot vergoeding van schade in welke vorm dan ook, geleden door de koper, als gevolg van vertraging in de levering danwel als gevolg van ondeugdelijke levering.

12.2 Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade, bedrijfsschade, indirecte schade, schade van derden en/of gederfde winst behoudens wanneer sprake is van opzet of grove schuld bij de verkoper zelf.

12.3 De verkoper is niet aansprakelijk voor schade, die door de koper en/of derden wordt geleden welke direct of indirect is veroorzaakt door het product zelf, behoudens wanneer verkoper als producent moet worden beschouwd in de zin van artikel 185 boek 6 BW en de leden 1 a t/m f van dat artikel niet van toepassing zijn en dan nog slechts voor de schade als bedoeld in artikel 190 boek 6 BW.

12.4 Nu de koper door het plaatsen van een order erkent dat de verkoper hem de gelegenheid heeft geboden uitvoerige proeven te nemen met het product, is de verkoper indien het geleverde product niet beantwoordt aan het door de koper beoogde doel waaronder begrepen zowel de toepassingsmogelijkheden als de kleefaard van het product, niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van het gebruik van het product danwel van het niet voldoen van die goederen aan het door de koper beoogde doel.

12.5 De verkoper is niet aansprakelijk voor schade aan of door het verloren gaan van gegevens en/of goederen van de koper en/of derden welke aan hem zijn toevertrouwd tenzij sprake is van opzet of grote schuld.

12.6 Ongeacht hetgeen is overeengekomen is de verkoper uit welke hoofde dan ook in geen geval verder aansprakelijk dan tot vergoeding van ten hoogste de factuurwaarde van de leverantie en bij levering in gedeelten de factuurwaarde van de deelleveringen, behoudens wanneer er nadere specifieke garanties door verkoper zijn verstrekt.

12.7 Als u bestelling plaatst zijn direct deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 13 (overmacht)

In geval van niet toerekenbare tekortkoming door de verkoper is deze bevoegd de overeenkomst te ontbinden danwel de op hem rustende verplichtingen op te schorten zonder dat de koper enig recht heeft op schadevergoeding.

Artikel 14 ( drukwerken)

Voor het vervaardigen van drukwerken geldt het volgende:

14.1 Alleen de van koper laatstelijk ontvangen opgaven en/of modellen zijn voor de definitieve drukuitvoering beslissend.

14.2 Bij meerkleurendruk gelden geringe afwijkingen van kleur niet als gebrek, zodat in dat geval nimmer gereclameerd zal kunnen worden op grond van artikel 9.

14.3 De door verkoper vervaardigde drukplaten, mallen en andere specifiek voor de koper vervaardigde productiemiddelen blijven eigendom van de verkoper en in zijn bezit, ook indien deze de koper in rekening worden gebracht.

Artikel 15 (toepasselijk recht)

Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands Recht van toepassing tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 16 (bevoegde rechter)

Geschillen tussen partijen gerezen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de woonplaats van de verkoper, tenzij de Kantonrechter bevoegd is en in geschillen met consumenten in de zin van Boek 7 BW in welke gevallen de door de wet aangewezen relatief bevoegde rechter zal beslissen over het geschil.